*** امدادگری از صفات انبیاست امام خمینی"ره" ***    *** هرگاه همه از حادثه می گریزند ما به قلب حادثه حمله می بریم ***    *** اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر: بی طرفی ـ بی غرضی ـ استقلال ـ خدمت داوطلبانه ـ بشردوستی ـ یگانگی ـ جهان شمولی ***    *** هر خانواده ایرانی یک امدادگر ***   

Previous
Next